:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ชื่อ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ อปท.(EHA)

23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

23 พ.ค. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายสงวน ศรีบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เข้ารับการตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ อปท.(EHA) ซึ่ง ผ่านการประเมิน ในระดับพื้นฐาน ในรหัส EHA 4001 และ EHA6000

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร