:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา
          บ้านหนองใหญ่แยกหมู่บ้านมาจากบ้านหนองหว้า ตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ตั้งชื่อหมู่บ้านตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่อยู่ในหมู่บ้าน และตั้งชื่อตำบลเป็นชื่อเดียวกันกับแหล่งน้ำ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลหนองใหญ่
         ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเรียกเป็นสภาตำบลหนองใหญ่ ตั้งอยู่ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ต่อมาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ยกฐานะอีกครั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน หมู่บ้าน ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านหนองใหญ่ , หมู่ที่2 บ้านหนองบัวแดง , หมู่ที่3 บ้านนามูล , หมู่ที่4 บ้านโนนสมบูรณ์ , หมู่ที่5 บ้านหนองชุมแสง , หมู่ที่6 บ้านนาคำน้อย , หมู่ที่7 บ้านหนองชุมแสง , หมู่ที่8 บ้านหองชุมแสง , หมู่ที่9 บ้านนาคำน้อย , หมู่ที่10 บ้านนาคำน้อย , หมู่ที่11 บ้านเอราวัณ , หมู่ที่12 บ้านนาคลองแสน , หมู่ที่13 บ้านหนองชุมแสง , หมู่ที่14 บ้านหนองชุมแสง , หมู่ที่15 บ้านนาคำน้อย ปีประชากร ทั้งสิน 8,064 คน  ชาย 4,032 คน หญิง 4,032 คน มีแม่น้ำ 5 สาย ลำห้วยเดือก ,  ลำหนองแสน , ลำห้วยทราย , ห้วยเขว , หนองใหญ่สถานที่ทางพระพุทธศาสนา 14 แห่ง ได้แก่ วัดถ้ำวิมารเจีย วัดถ้ำงูจงอาง วัดถ้ำเขาพระนอน วัดถ้ำน้ำหยาด วัดป่าบ้านนาคำน้อย วัดป่าบ้านเอราวัณ วัดบ้านนาคลองแสน วัดบ้านหนองชุมแสง วัดป่าณศิลวัณ วัดบ้านนามูล วัดป่าบ้านโนนสมบูรณ์ วัดบ้านหนองบัวแดง วัดบ้านหนองใหญ่ วัดอาจารย์เด่น 

คำขวัญ
หนองใหญ่ถิ่นคนดี  มากมีวัฒนธรรม  เกษตรกรรมลำน้ำหนองแสน   แดนถั่วเหลือง
เมืองอ้อยหวาน  ข้าวสารขาว  ลูกสาวสวย  รวยสวนยาง


ประวัติเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองใหญ่

          ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2538  โดยเรียกเป็นสภาตำบลหนองใหญ่ ตั้งอยู่ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4  ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในตำบล และแพทย์ประจำตำบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านใน ตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน
          ประธานสภาตำบล คนแรก คือ  
                                                  1. นายผัน  ประนันโต
                                                  2   นายชาญชัย กล้าลอด  
          30 มีนาคม 2539 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน มีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
                                                  1. นางมุกดา  สุวรรณประเภา              ประธานกรรมการบริหาร คนแรก
                                                  2.นายสงวน  ศรีบุญเรือง                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                  3. นายนเรศ  บานแย้ม                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          30 สิงหาคม 2554 ได้ยกฐานะ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยมีผู้บริหาร ดังนี้
                                                  1. นางมุกดา  สุวรรณประเภา               นายกเทศมนตรี
                                                                         …………………………………….
                                                                                 จนถึงปัจจุบัน