:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
“พัฒนาคน คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สร้างรายได้ บริการสาธารณะ สร้างความรักในสถาบันครอบครัว”
 
พันธกิจ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน บำรุงรักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยเราส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมการบริการสาธารณะทุกด้าน ปลูกฝังคุณธรรม
1. ถนน/การคมนาคม
2. การรักษาความสะอาดกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ขยายและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
4. เร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ
6.พัฒนา/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
7. แหล่งเงินทุน/กองทุนเพื่อการเกษตร
8. บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบระบายน้ำ
9. ข้อมูลข่าวสาร/เสียงตามสาย/การประชาสัมพันธ์
10. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค/ระบบประปา
11. บำรุงรักษา/จัดหาที่ดินไว้ใช้สาธารณะประโยชน์
12. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพฤดูว่างงาน
14. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร/ตลาดรองรับ