:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

สมาชิกสภาเทศบาล
นายวรรณชัย มัสแมน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 0935282472
นางสำราญ อุ่นทะศรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 0621459338
นางไกรษร ภูยาทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 0838411540
นายสมพงษ์ พละเอ็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 081-2602617
นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูธรวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 093-5285953
นายสนอง เมืองแทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 093-0761045
นายรักชาติ ไชยเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 0651081765
นางโสพิศ ศรีหนองโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 081-7701249
นายกมล แสนรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 084-7045334
นางอภิณห์พร ภูแล่นคู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 0624432926
นายสุมิตร ภูตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 098-6091211
นายประยูร ขันขจร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 085-5299006