:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

กองคลัง
นางนวลจันทร์ ลาโภ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางไปรยา คงสมจิตต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางมณีรัตน์ เถาหมอ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุนันทา ไชยศักดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมณฑิรา ภูงามนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิรินทรา จันทะนงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุพรพรรณ แสงจันดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปัทมาวรรณ นิทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิมดารา สุวรรณประเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายรชานนท์ ทองจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ