:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

กองการศึกษา
นางพิมพ์แก้ว บุญบุตตะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 098-096-3381
นายรณชัย งอกโพธิ์
นักวิชาการศึกษา
นางอำพร ประโจทันตา
ครู
-ว่าง-
ครู
นางปิญะมาตร์ นามมุงคุณ
ครู
นางสาวกิจรัฐดา มาสุข
ครู
นางสุภาพร สีภูเงิน
ครู
นางสาวจิตราภรณ์ ภูบุญอบ
ครู
นางสาวพงษ์ทิวา สิทธิแสน
ครู
นางดวงจันทร์ ภูตา
ครู
นางสุรีพร ภูนิละมัย
ครู
นางพรรณิภา คำปิว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจินดามณีย์ แก้วพิฑูรย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองปาน สุครีบ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก