:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมศักดิ์ บุตรวงค์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 080-690-4498
นางสุจิตรา วรรณนิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 089-576-6656
นางนวลจันทร์ ลาโภ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 093-537-7277
นายสถิตย์ มาตรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางพิมพ์แก้ว บุญบุตตะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 098-096-3381
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางทิพย์อนงค์ สุมุลละ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 096-959-8993