:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

สำนักปลัด
นายสมศักดิ์ บุตรวงค์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่
โทร 080-690-4498
นางสุจิตรา วรรณนิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 089-576-6656
นางสาวอิงอร จุมพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป
โทร 089-6193217
นางสาววริศรา ปะวิโน
นักทรัพยากรบุคคล
นายชัชวาล คำภักดี
นิติกร
นางสาวกัลยา จันทะนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอุมาพร รัตนพลที
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนิติยา อายุศร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอนันต์ เรียงดี
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นางสาวบังอร ภูแข็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนำโชค ภูทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกาญจนา สีลาดเลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายขจรศักดิ์ ลาโภ
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย สังฆะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ