:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวด
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธันยพร เสริฐศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวภัทราวดี ดงอนนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ อันทะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรอนงค์ เทพาศิริ
จ้างเหมาบริการทั่วไป