:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 043010524, 043010561

กองสวัสดิการสังคม
นางทิพย์อนงค์ สุมุลละ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 096-959-8993
นายอัครเดช มนตรีบุตร
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาววินิจตรา ดีรักษา
นักพัฒนาชุมชน
นางนริศรา บุตรวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธงชัย สุริยะสาร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวรีย์ อัควงษา
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
นายธชย คำภักดี
จ้างเหมาบริการทั่วไป